Kategorier
Parat24

Suksess med klimakurs i Parat

Suksess med klimakurs i Parat

Med sitt nye klimakurs, utviklet i samarbeid med Norsk klimastiftelse,
driver Parat miljøpolitikk som kan bidra til å endre norsk arbeidsliv.
Det mener Parat-leder Unn Kristin Olsen er svært positivt.

Tekst: Ane Undhjem

Et lettvint og enkelt klimakurs ble i 2020 utviklet av Parat og Norsk klimastiftelse. Nå har Parats hovedstyre, regiontillitsvalgte og ansatte i Parat gjennomført kurset. Tilbakemeldingene er gode, og fremover skal samtlige tillitsvalgte over hele landet også kurses.

– Over 3000 tillitsvalgte er i ferd med å ta dette kurset. Vårt mål er at absolutt alle tillitsvalgte i hele Parat går gjennom dette klimakurset, sier Trygve Bergsland, ansvarlig redaktør og leder for kommunikasjonsavdelingen i Parat.

– Vårt mål er at absolutt alle tillitsvalgte i hele Parat går gjennom dette klimakurset, sier Trygve Bergsland. Foto: Bente Bjercke

Vil gjøre tillitsvalgte komfortable med å diskutere klima i ledelsen

Bergsland forteller at klimakurset er et nano-kurs, der deltakere får en e-post hver dag kurset pågår. Første del av klimakurset er delt opp i syv mindre deler, og det tar rundt fem minutter å fullføre hver del. Andre del retter seg, ifølge Bergsland, mer mot tillitsvalgte. Denne delen er igjen delt opp i fem mindre deler.

– Alt i alt består klimakurset av tolv deler. Vi har valgt å fordele kurset over fire uker, og de fleste tillitsvalgte i Parat har gjennomført kurset i løpet av februar, sier Bergsland.

Bergsland forklarer at målet med kurset er å gi tillitsvalgte mer kunnskap, slik at de føler seg komfortable med å diskutere klimatiltak i sine virksomheter, sammen med ledelsen.

– Gjennom kurset får tillitsvalgte blant annet forklart i hvilke fora det er naturlig å ta opp klimaspørsmål. I dag engasjerer mange virksomheter seg for klima og miljø. Dersom de ikke gjør det, tenker vi at dette kurset kan bidra til at tillitsvalgte får tatt opp tematikken med ledelsen, og sett om de er interesserte i å jobbe mer med klima og miljø, sier han.

Hvorfor miljøpolitikk?

Leder i Parat, Unn Kristin Olsen, er svært fornøyd med det nye klimakurset som nå tilbys alle tillitsvalgte.

– Kurset ble så bra som vi håpet på, etter de intensjonene vi har for et slikt kurs. Det er enkelt å ta, med korte bolker. Det gir god innsikt i ulike problemstillinger tilknyttet klima og det grønne skiftet, og er i tråd med Parats strategi på området, sier Olsen.

Hun forteller at det har kommet flere positive tilbakemeldinger fra de ansatte som har tatt kurset, men at noen ytterst få også har stilt spørsmål ved hvorfor Parat som arbeidstakerorganisasjon skal drive med miljøpolitikk.

– For å kunne være med å påvirke fremtidens arbeidsliv og ikke minst fremtidens arbeidsplasser, samt være en seriøs aktør i dette arbeidet, må vi rette oppmerksomheten mot det grønne skiftet også. Med dette kurset får vi nå gitt våre tillitsvalgte et verktøy som de kan bruke i sitt virke som tillitsvalgt, og dermed vil de stå sterkere i tillitsvalgtrollen også på dette området, sier Olsen.

Parat-leder Unn Kristin Olsen mener det er viktig å rette oppmerksomheten mot det grønne skiftet for å kunne være med på å påvirke fremtidens arbeidsliv. Foto: Vetle Daler

Tror det grønne skiftet kan gagne virksomheter

På regjeringens nettsider kan man lese at det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. I november 2020 ble det lagt ut en artikkel hvor de påpeker at hele samfunnet må omstille seg, slik at vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. Regjeringen ønsker seg en overgang til produkter og tjenester som gir mindre negative konsekvenser for både klima og miljø.

Ifølge artikkelen må omstillingen omfatte alle samfunnsområder og aktører. Bergsland tror mange virksomheter vil vinne mye på å tenke grønnere fremover. Ikke bare fordi miljøvennlighet blir et større krav, men også fordi en grønnere profil kan tiltrekke seg attraktive arbeidstakere.

– Vi ser at flere unge ønsker å jobbe i bedrifter og virksomheter som tar samfunnsansvar og miljøvennlige grep, sier Bergsland.

En studie utført av Deloitte i 2020 bekrefter at unge arbeidstakere verdsetter arbeidsplasser som tar miljøansvar. Dersom flere virksomheter legger til rette for å møte unges verdigrunnlag, kan de tjene på dette. En grønnere profil kan lokke flere søkere, og i undersøkelsen ser man også at flere unge nå ønsker å bli lenger i samme stilling enn tidligere. Dermed kan en mer miljøvennlighet også føre til at man ender opp med trofaste ansatte som blir værende lenge. 

Et mål om at flere bedrifter lager klimaregnskap

Bergsland håper klimakurset kan bidra til at flere virksomheter begynner å sette opp klimaregnskap. For ham er dette et av hovedmålene fremover.

– I kurset løftes det frem eksempler på hvordan dette kan gjøres, uten at det er for omfattende. Målet er at virksomheter skal kunne presentere et klimaregnskap på lik linje med sitt økonomiske regnskap. Her er tanken at de tillitsvalgte som har tatt kurset, samarbeider med sine ledere, slik at de kan nå et felles mål, sier han.

Olsen forteller at det i Parats visjon tydelig kommer frem at de mener det grønne skiftet gir bærekraft og flere jobber. Samtidig understreker hun at arbeidet for å redde klimaet ikke må føre til arbeidsledighet eller nedbygging av norske velferdstjenester.

– Vi ser at klima og arbeidsplasser kan komme i konflikt. Men nettopp derfor er vi på vakt mot løsrevne og lettvinte klimakrav, som ikke vil virke på annen måte enn ved å sette arbeidsplasser og verdiskapning i fare. Vi mener at som nasjon skal vi greie begge deler, og at Parats tillitsvalgtverktøy for klima er ett av mange små steg på veien mot målet, sier Olsen.

Kirsten Å. Øystese, prosjektleder i Norsk klimastiftelse. Foto: Klimastiftelsen

Prosjektleder i Klimastiftelsen, Kirsten Å. Øystese, tror klima, klimapolitikk og klimaomstillingspolitikk vil få en større og større plass i arbeidstakerorganisasjonenes arbeid. Hun mener det henger sammen med at denne typen politikk også får en mer sentral plass i arbeidslivet generelt, og i diskusjonene om hvordan vi skal skape bærekraftige arbeidsplasser, selskaper og grønn vekst fremover.

– Da er det helt riktig av Parat å løfte temaet høyere opp på dagsordenen gjennom ulike grep, sier Øystese.

Del denne saken

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *